Ontbinding van een B.V.

In de statuten van een B.V. is meestal een regeling opgenomen voor de manier waarop een B.V. kan worden ontbonden. Wanneer de aandeelhouders het besluit tot ontbinding nemen, is de vennootschap per direct ontbonden. Dit moet in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel worden vermeld.

De directie van de vennootschap van de B.V., die dan in liquidatie is, wordt meestal belast met de taak om tot vereffening van het vermogen van de B.V. over te gaan. Dat houdt in dat er moet worden bekeken welke schulden de B.V. nog moet betalen en welke bezittingen daar tegenover staan.

Als de bezittingen voldoende zijn om alle schulden te betalen, kan de vereffenaar tot betaling van de schulden overgaan. Blijft er nog een bedrag over dan moet dit worden uitgekeerd volgens de in de statuten van de B.V. geldende regeling. Meestal is daarin bepaald dat een dergelijk bedrag aan de aandeelhouders moet worden betaald. Nadat al het geld is uitbetaald en er geen schulden meer resteren, houdt de B.V. op te bestaan. De B.V. kan dan worden uitgeschreven uit het handelsregister.

Wanneer, nadat door de vereffenaar de balans is opgemaakt, blijkt dat er onvoldoende geld is om alle schulden te voldoen, zijn er twee mogelijkheden:

  1. De vereffenaar vraagt het faillissement van de B.V. aan te vragen. Daarvoor moet een verzoek worden ingediend bij de rechtbank.
  2. Er wordt onderzocht of de schuldeisers bereid zijn tot een akkoord te komen. Zo’n akkoord houdt in dat de schuldeisers tegen betaling van een bepaald deel van hun vordering willen afzien van het restant. Dit kan voor de schuldeisers interessant zijn, omdat er voor hen bij een faillissement in de regel weinig tot niets overschiet.

Als er een akkoord tot stand komt, houdt dit in dat er geen schulden resteren, waarna de B.V. ophoudt te bestaan en kan worden uitgeschreven uit het handelsregister.

Komt er geen akkoord tot stand is de vereffenaar verplicht het faillissement aan te vragen. Doet hij dit niet dan kan hij aansprakelijk worden gesteld.

Het aanbieden van een akkoord moet zorgvuldig gebeuren en daar kunnen de nodige haken en ogen aan zitten. Wij staan ondernemers regelmatig bij wanneer zij tot een regeling met hun schuldeisers willen komen. U ben van harte welkom om een afspraak te maken om de mogelijkheden te bespreken.

Leen de Jong, september 2018